Проектът CRM GEOTHERMAL е финансиран от ЕС и има основна цел да намали зависимостта на съюза от вноса на ценни суровини и енергия. Създаденият европейски изследователски консорциум допринася за стремежа на ЕС за стратегическа автономия на ресурсите чрез комбиниране на добива на суровини и енергия.
Европейските изследователи разработват иновативно технологично решение, съчетаващо извличането на критични суровини и енергия от геотермални флуиди, за да намалят зависимостта на Европейския съюз от вносни ресурси, подкрепяйки по този начин Зелената сделка на ЕС.

Енергийният и дигиталният преход изискват голямо количество минерални суровини, някои от които се считат за „критични“ от Европейския съюз. Тези критични суровини (CRM) се внасят предимно от неевропейски страни, където екологичните и етични стандарти може да не са толкова стриктни, както тези в ЕС. Европейският съюз, обаче разполага с неизползвани ресурси, намиращи се в геотермални флуиди, някои от които съдържат значителни количества CRM.

Проектът CRM GEOTHERMAL предлага едновременното добиване на минерални суровини и топлина от възобновяемата геотермална енергия, ресурс който е достъпен 24 часа в денонощието от земните недра. По този начин технологичното решение, разработено от проектния екип, ще помогне на Европа да изпълни стратегическите цели на Зелената сделка на ЕС и Програмата за устойчиво развитие, като същевременно намали зависимостта от вносни критични суровини.
Комбинираното извличане на топлина и минерали от геотермални източници предлага редица предимства:

 • Максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите;
 • Минимизиране на въздействието върху околната среда;
 • Избягване на допълнително използване на земя;
 • Избягване на открития добив и изкопните работи;
 • Постигане на почти нулев въглероден отпечатък;
 • Предлагане на вътрешни за ЕС доставки на CRM.

Известно е, че критичните суровини се срещат в геотермалните флуиди, но все още има много нерешени въпроси относно тяхното разпространение в различни геоложки условия и устойчивостта на тяхното извличане. Действителният процес на извличане също е голямо предизвикателство, изискващо развитие на технологиите. В тази връзка финансираният от Horizon Europe проект CRM GEOTHERMAL цели да:

 • установи суровинният потенциала в геотермалните флуиди за широк набор от елементи в ЕС и трети страни;
 • определи източника на избрани CRM, тяхната мобилност и потенциал за продължително извличане от геотермални разтвори;
 • разработи и оптимизира иновативни технологии за добив на избрани CRM от геотермални разтвори, които могат да представляват бизнес интерес за European SMEs;
 • оцени екологично-социално-икономическата жизнеспособност, създаде прозрачни и проследими ценни връзки, както и насърчи предлагането на CRM;
 • демонстрира на пилотен обект технологията за извличане на поне един CRM в мащаб приемлив за мини завод и оцени устойчивостта на системата.

Проектът CRM GEOTHERMAL стартира през юли 2022 г. и ще продължи за период от четири години. Проектът се координира от Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum (GFZ), базиран в Потсдам, Германия. Изследователският консорциум се състои от 20 партньора, включващи 14 базирани в ЕС и 6 асоциирани партньори от Обединеното кралство, Швейцария и Кения с академичен и промишлен опит.

Комбинираната технология за добив ще подпомогне Европейския съюз в разработването на по-устойчива и етична CRM верига за доставки от местни източници, като намали зависимостта си от вноса, който е изложен на пазарни и политически рискове. Предложеното решение също така ще помогне за преодоляване на пропастта между обществената съпротива срещу собствения добив на суровини и нарастващото им търсене, които са същевременно критични за зеления и дигитален преход. И накрая, комбинираният добив на минерали и топлинна енергия също ще увеличи броя на успешните геотермални проекти, насърчавайки зеления преход и диверсифицирайки енергийното портфолио на Европа.

Партньор на проекта в България:

Българско геологическо дружество – www.bgd.bg
Координатор и контактно лице за България: доц. д-р Никола Ботушаров, и-мейл: botnd@gea.uni-sofia.bg

Информация в социалните мрежи:

Актуална информация за проекта може да намерите на https://crm-geothermal.eu/
Стратегическите цели на Зелената сделка може да намерите на https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
Информация за Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum (GFZ) може да намерите на https://www.gfz-potsdam.de/

 

Press-release I
09.2022
Press-release II
05.2023
Press-release III
10.2023

CRM-Geothermal видео конкурс

   
  Hybrid workshop on 8 May 2024 CRM-Geothermal Newsletter#1