ИЗДАНИЯ НА БГД

Българското геологическо дружество издава периодични и непериодични научни издания. Списанието на БГД е периодично научно издание, чието издаване започва през 1927 година. Основна негова задача е да популяризира научните постижения на български и чуждестранни геолози. Издаването се финансира от Българското геологическо дружество чрез средства набрани от членски внос, спонсориране от БАН, Министерство на образованието и науката и други организации и фирми. През различните периоди на неговото съществуване са публикувани 3 или 1 книжка годишно. Списанието на Българското геологическо дружество се разпространява всред геоложката колегия чрез годишен абонамент и чрез обмен в 44 страни.

Резюмета на статиите, включени в книжките на Списанието на Българското геологическо дружество и в материалите на Годишните научни конференции се публикуват и в електронен вид в настоящият сайт.

Издателският номер на Списание на БГД е ISSN 0007-3938.

Освен Списанието на БГД дружеството издава и непериодични научни издания. Ежегодно се публикуват материалите на Годишната научна конференция. Дружеството издава и отделни книги и монографии с научна и научно-популярна насоченост.