ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Целите на Българското геологическо дружество, съгласно неговия Устав са:

 1. да съдейства за геоложкото опознаване и опазване на геоложкото наследство на страната;
 2. да популяризира постиженията на своите членове и националната геология;
 3. да развива сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина;
 4. да съдейства за развитието на геоложкото образование и повишаване на научната квалификация на работещите в областта на геоложките и сродни науки, както и в геоложката практика;
 5. да полага грижи за издигането на престижа на геоложката професия и за защита на професионалните интереси на геолозите от различни поколения;
 6. да подпомага и съдейства на компетентните държавни органи по въпроси, свързани с развитието на българската геология;
 7. да бъде обществен коректив на държавната политика в областта на геологията.
 8. да подпомага, представлява и защитава интересите на своите членове.

За постигане на своите цели Българското геологическо дружество реализира следните дейности:

 1. създава секции по направления;
 2. създава клонове на териториален принцип;
 3. организира научни събрания и други научни форуми;
 4. извършва издателска дейност, включваща "Списание на Българското геологическо дружество" и съдейства при издаването на научни трудове;
 5. участва в национални и международни научни и други прояви, както и в съвместни мероприятия с други организации;
 6. участва в комисии, съвети и други организационни форми на държавно и ведомствено равнище по проблемите на геологията;
 7. поддържа архив и научна библиотека;
 8. поддържа контакти и книгообмен с други организации у нас и в чужбина.