ЗА БГД

Българското геологическо дружество е доброволно сдружение с нестопанска цел за дейност в частна полза и обединява гражданите на Република България, които работят в областта на геологията.

БГД има периодично издание "Списание на Българското геологическо дружество" и притежава библиотека, съдържаща повече от 17 000 тома, събирани от 1925 г. насам.

Българското геологическо дружество (БГД) осигурява изследвания и консултантска дейност в областта на геологията за държавни институции и частни компании, организира семинари, конференции и геоложки екскурзии.

Дружеството има добри контакти със сродни дружества в България и други страни. То е член на European Federation of Geologists (EFG) и Научно технически съюз по минно дело, геология и металургия.

Последната пререгистрация на Българското геологическо дружество е с Решение № 11/20.01.2016 г. от Фирменото отделение на Софийския градски съд.


ИСТОРИЯ

Българското геологическо дружество е основано на 4 февруари 1925 г. от малка група ентусиасти - шест геолога от Софийски университет, един хидрогеолог, един археолог, трима учители по естествена история, единадесет минни инженери и един зоолог.

Инициатори на идеята за създаване на Българското геологическо дружеството са Георги Бончев, Стефан Бончев и Петър Бакалов - професори в Софийския университет. В покана до българските геолози и минни инженери за среща, на която “ … ще се разменят мисли и ще се вземе решение по въпроса, като се сложи начало на сдружението...”, те пишат : “… Земята ни, ако не голяма по пространство, крие в недрата си тайни, които интересуват и теоретика, и практика… Тия тайни трябва да се разгадават, изучават, устояват, за да могат да се използват. За това, обаче, не са достатъчни разпилените сили на работещите поотделно, колкото многобройни и неуморими да са те. Затова са необходими общи усилия, взаимно улесняване, обсъждане, подбутване… Дошъл е вече денят, в който всички у нас, които се интересуват от геологически въпроси в каквото и да е отношение и в най-широк смисъл на думата, да се съберат в една дружба и да си взаимопомагат….”

Тази покана, подписана на 12 февруари 1924 г., е апел към нашата геоложката общественост, който и днес има дълбок и мъдър смисъл.

Учредителното събрание се е състояло една година по-късно, на 4 февруари 1925 г. Това е датата на раждането на Българското геологическо дружество. Събранието обсъжда и приема Устава и избира председател — проф. Георги Бончев, зам. председател, секретар, касиер и членове на Контролния съвет.

Член 2-ри от Устава формулира основните цели и задачи на новооснованото дружество така:

  • да обединява и съгласува усилията на лицата, които научно боравят с Геологията, Палеонтологията, Минералогията, Петрографията, Педологията и Монтанистичното изучаване на страната;
  • да изтъква и популяризува значението и важността на горните науки при всичките прояви на стопанския живот на страната;
  • да допринесе за геологичната снимка на страната чрез надлежни изучавания по свой почин или съвместно с Отделението на Мините и други институти в страната.

Уставът е утвърден от Министерството на вътрешните работи на 25-ти февруари 1925 г. Това е датата на официалното легализиране и признаване на Българското геологическо дружество. От тогава до днес, този първи Устав е допълван и изменян няколко пъти, но основните идеи на основателите са запазени.

Последният Устав на Българското геологическо дружество е разгледан и утвърден с Решение № 4/26.02.2002 г. от Софийско фирмено отделение на Софийския градски съд.

Едно от най-значителните дела на основателите на дружеството, оставило дълбоки и трайни следи в българската геология, е създаването на "Списание на Българското геологическо дружество". Първата книжка е публикувана през 1927 г. От тогава, с известно прекъсване в периода на Втората световна война, списанието излиза редовно, обикновено в три книжки годишно и става трибуна на няколко генерации български геолози.

Повече информация за историята на БГД може да намерите в прекрасния доклад на акад. Тодор Николов и проф. Божидар Маврудчиев – "80 години Българско геологическо дружество: една забележителна история".