СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО
ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

ISSN 0007-3938

 

Списание на Българското геологическо дружество започва да се издава през 1927 година. Основна негова задача е да популяризира научните постижения на български и чуждестранни геолози. Издаването се финансира от Българското геологическо дружество чрез средства набрани от членски внос, спонсориране от БАН и други организации и фирми. През различните периоди на неговото съществуване са публикувани 3 или 1 книжка годишно. Списанието на Българското геологическо дружество се разпространява всред геоложката колегия чрез годишен абонамент и чрез обмен в 44 страни.

Статиите, включени в книжките на Списанието на Българското геологическо дружество и в материалите на Годишните научни конференции се публикуват и в електронен вид в настоящият сайт.

Ръкописи, съобразени с изискванията за отпечатване, се изпращат:

  • по електронен път на адрес: bobivalchev@gmail.com
  • или на пощенски адрес: ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24, Геологически институт на БАН, София 1113, България, доц. д-р Борис Вълчев, главен редактор

Издателският номер на Списание на БГД е ISSN 0007-3938.

Indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI)