Страшимир Борисов СТРАШИМИРОВ

доцент, д-р

Катедра “Геология и проучване на полезните изкопаеми”, МГУ “Св. Иван Рилски”
Студентски град, МГУ “Св. Иван Рилски”, 1700 София, БЪЛГАРИЯ
Тел: (359 2) 68 10 69; Email: sbs@staff.mgu.bg


CURRICULUM VITAE

Дата и място на раждане: 28.06.1950 г., гр. София

Адрес: София 1111, ж. к. “Яворов”, блок 42, вход Б

Образование

Висше училище

Висш минно-геоложки институт, София

Период

1978 – 1983

Специалност

Геология и проучване на полезните изкопаеми

Завършена образователно-квалификационна степен

Доктор /кандидат на геолого-минералогическите науки, дипл. № 12616 от 25.02.1983/

Висше училище

Висш минно-геоложки институт, София

Период

1968 – 1973

Специалност

Геология и проучване на полезните изкопаеми

Завършена образователно-квалификационна степен

Магистър /Инженер-геолог по проучване на полезните изкопаеми /дипл.№ 011912 от 02.07.1973/


Допълнителна квалификация

Основни области на квалификация: Геология и проучване на минерални ресурси, минерален състав, условия на образуване, развитие и закономерности в разпространението на находища на твърди полезни изкопаеми;

Владеене на чужди езици

Език

Умения за четене

Умения за говорене

Умения за писане

Английски

Отлично

Отлично

отлично

Руски

Отлично

Отлично

добро

Трудов стаж

Период

1973 – 1975

Организация

Геологически инстититут към БАН

Местонахождение

гр. София

Заемана длъжност

Специалист

Период

1975 – понастоящем

Организация

Минно-геоложки университет, “Св. Иван Рилски” /Висш минно-геоложки институт до 1992 г./

Местонахождение

гр. София

Заемана длъжност

  • Доцент /1991 - /
  • Главен асистент /1983 – 1991/
  • Старши асистент /1978 – 1983/
  • Асистент /1976 – 1978/
  • Стажант-асистент /1975 – 1976/

Административни длъжности:

  • Ръководител катедра “Геология и проучване на полезните изкопаеми” /2000 -/
  • Председател на Координационния Сократ Съвет към МГУ /2001 - /
  • Научен секретар на отдела за Международна дейност на МГУ /1995 –2001/
  • Декан на Европейския факултет към МГУ /1992 – 1995/

Членство в професионални и научни организации и съюзи


ПУБЛИКАЦИИ

62 публикации в областта на изследване на веществения състав и генезиса на находища на полезни изкопаеми и методиката на изследване на рудните минерали, включително 4 учебни помагала /учебник и 3 англо-български геоложки и минно-геоложки речници/, 1 публикация по проблеми на обучението и 2 научно-популярни статии.

По-значими публикации от последните години:

Strashimirov S., Petrunov, R. Kanazirski, M., 2002. Porphyry copper mineralisations in the Central Srednogorie zone, Bulgaria. Mineralium Deposita (in print)

Strashimirov, S. (1997). New data about the development of hydrothermal system in the Majdanpek porphyry copper deposit. Proc. of 7th symp. “Ore deposits Exploration”, Belgrade 2-4 April, 1997, pp. 409 - 418

Strashimirov S., Kovachev, V. (1997). Development of the ore systems in copper deposits from the Central Srednogorie. Proc. of the II Symp. “Mineral resources - basement for the industry”, Sofia, May, 1997, pp. 208 - 213

Strashimirov S., Serafimovski, T., Kovachev V., (1996) Temperature of ore-forming processes in porphyry copper deposit Buchim (Macedonia) based on fluid inclusion studies, Geol. Rud. Mestor., v. 38, 4 pp. 373 - 377.

Kovachev, V. Strashimirov, S. (1996) An ultrasonic probe for the extraction of microscopic quantities of minerals for X-ray work. Mineralogical Magazine, 1996, vol. 60, pp. 829 – 831

Popov. P., Strashimirov S., Arnaudova R. Kanasirski M., Popov K., (1996). Geology and genetical model of the porphyry copper deposits from the Assarel-Medet ore field. Proc. of the Ann, Meet. UNESCO-IGCP project 356, “Plate tectonic and metallogeny in the Carpatho-Balkan region, Sofia, June, 1996, pp. 175 - 196

Strashimirov S., Kovachev, V., (1994) Gold in copper deposits from the Srednogorie zone (Bulgaria). Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXX/3, pp. 275 -285


НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Участие в 44 проекта – 4 образователни и 40 научноизследователски.

По-значими проекти през последните години:

I. Научно-изследователски проекти

Heinrich C., Noebauer F. et all.(1999 - ) - ESF project GEODE (Geodynamic .and Ore Deposit Evolution) - в изпълнение;

Неinrich C., Von Quandt, A. et all. (2000 -) - SNFS project SCOPES (Metal Transport and ore depositionр Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland) - в изпълнение;

Strashimirov S. and Dobrev S., (2000). Distribution of trace-elements in ores from Pb-Zn Lisheen deposit, Ireland. “ Project ML 582-1.The Lisheen Mine, Ireland.

Strashimirov S. and Dobrev S.(2000). Characteristics of ore and processing products from the Lesheen Mine, Ireland,  Project ML 582-2.The Lisheen Mine, Ireland.

Strashimirov S., Dobrev S. (2001) Mineralogical study of processing products from the copper mine Chayelli, Turkey” The Chayelli Copper Mine Ltd, Turkey.

Strashimirov S., Dobrev S. (2001) Petrology and ore mineralogy in Chichaclu  (Zn-Pb ± Ag) reserved area, Azerbaidjan province, North Iran”. Anglo-American Exploration B.V.,

Strashimirov S., Dobrev S. (2001) Petrology and ore mineralogy of Zn-Pb-Cu-Au ore occurrences in Radjastan province, N India” Anglo-American Exploration B.V

Ковачев В., Стр. Страшимиров и др., 1997. Отчет за извършените геоложки изследвания в площ Ватия през 1996 година. Геофонд МОСВ,

Ковачев В. и др, 1998 Годишен геоложки отчет за извършените геолого-проучвателни работи в площ Челопеч през 1997 година”. 1998. Геофонд МОСВ, 

Ковачев В., В. Желев, Стр. Страшимиров, С. Добрев и др. 1998. Окончателен отчет за резултатите от геоложките изследвания, извършени в района на Трудовишкото рудно поле.”, Геофонд МОСВ,

Veto-Akos E., et all. (1993 – 1998). Plate tectonic aspects of Alpine metallogeny in Carpatho-Balkan region UNESCO IGCP Project 356

II. Образователни проекти

Темпус проект “Преструктуриране на учебни планове за образователна степен “Бакалавър” и “Магистър” в науките за Земята” ((Tempus project S_JEP 12342-97, 1997 – 2000 г.

Темпус проект “Национална система за обучение на държавната администрация в екологичен мениджмънт на природни ресурси” (Tempus project IB_13203-98, 1998 – 2001 г.

Институционален проект по програма Сократ /Еразмус/ 8201-1-IC-1999-BG-Erasmus-EPS-1. 2000 – 2001 г.

Институционален проект по програма Сократ /Еразмус/ 8201-2-IC-2000-BG-Erasmus-EPS-1. 2001 – 2002 г.