Eugenia Tarassova

Удостоена със „Златна значка“ на Федерацията на научно-техническите
съюзи в България, април 2015.

Удостоена със званието „Заслужил геолог“ от Научно-техническия съюз
по минно дело, геология и металургия, март 2018.

 

Jivka Janakieva

За принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност Министерство на културата на Република България награждава с Грамота, Почетен знак
„златен век – печат на Цар Симеон Велики“ – сребърен, май 2018.

 

Студентската геоложка секция на „Асоциацията на Петролните Геолози“ към ГГФ
на Софийския Университет