ГЕОНАУКИ 2009
Сборник с разширени резюмета от Националната конференция с международно участие
Експресно издание (резюметата се публикуват на отговорността на авторите)

Редакционна колегия: Радослав Наков (главен редактор),
Йоцо Янев, Борис Вълчев, Василка Младенова, Евгения Тарасова, Елена Колева-Рeкалова,
Златка Милаковска, Михаил Тарасов, Надежда Велинова, Филип Мачев
Технически редактор и компютърно оформление: Яна Цветанова
Коректор: Надежда Велинова

GEOSCENCES 2009
Proceedings of the National Conference with international participation
Express issue (the abstracts are publissed on the responsibility of the autors)

Editorial board: Radoslav Nakov (Editor-in-Chief),
Yotzo Yanev, Boris Valchev, Vassilka Mladenova, Eugenia Tarassova, Elena Koleva-Rekalova,
Zlatka Milakovska, Mihail Tarassov, Nadezhda Velinova, Philip Machev
Technical and design editor: Yana Tzvetanova
Corrector: Nadezhda Velinova

© Издателство Българско геологическо дружество
Отпечатано в БУЛГЕД ООД
Формат 60х84/8
Печатни коли 17,5

ISSN 1313-2377


Националната конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2009“
се реализира с финансовата подкрепа на:

  • АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД
  • БОЛКАН МИНЕРАЛ ЕНД МАЙНИНГ ЕАД
  • БОНДИС ООД
  • ГЕОТЕХНИКА AБC ООД
  • НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“
  • ОВЕРГАЗ
  • ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

ТИТУЛНА СТРАНИЦА
TITLE PAGE


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Geochemistry and Mineralogy.
Геохимия и минералогия

Petrology.
Петрология

Paleontology and Stratigraphy.
Палеонтология и стратиграфия

Sedimentology.
Седиментология

Geodynamics, Structural geology and Regional geology.
Геодинамика, структурна геология и регионална геология

Mineral Resources.
Находища на минерални суровини

Geological and historical heritage. Geoarcheology.
Геоложко и историческо наследство. Геоархеология

Environmental problems.
Проблеми на околната среда