ГЕОНАУКИ 2008
Сборник с разширени резюмета от Националната конференция с международно участие
Експресно издание (резюметата се публикуват на отговорността на авторите)

Редакционна колегия: Радослав Наков (главен редактор),
Йоцо Янев, Василка Младенова, Веселин Ковачев,
Елена Колева-Рeкалова, Михаил Тарасов, Филип Мачев
Секретар: Василка Младенова
Технически редактор и компютърно оформление: Яна Цветанова
Коректор: Надежда Велинова

GEOSCENCES 2008
Proceedings of the National Conference with international participation
Express issue (the abstracts are publissed on the responsibility of the autors)

Editorial board: Radoslav Nakov (Editor-in-Chief), Yotzo Yanev, Vassilka Mladenova, Veselin Kovachev,
Elena Koleva-Rekalova, Mihail Tarassov, Philip Machev
Secretary: Vassilka Mladenova
Technical and design editor: Yana Tzvetanova
Corrector: Nadezhda Velinova

© Издателство Българско геологическо дружество
Печатница на СУ „Св. Климент Охридски“
Формат 60х84/8
Печатни коли 17

ISSN 1313-2377


Националната конференция с международно участие “ГЕОНАУКИ 2008” се реализира с любезното съдействие на:

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Федерация на научно-техническите съюзи в България
  • Balkan Mineral and Mining EAD
  • Национален музей „Земята и хората“
  • Бондис ООД
  • Геотехника ООД
  • Геоинс ООД

ТИТУЛНА СТРАНИЦА
TITLE PAGE


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Geochemistry and Mineralogy.
Геохимия и минералогия

Petrology.
Петрология

Paleontology and Stratigraphy.
Палеонтология и стратиграфия

Sedimentology.
Седиментология

Geodynamics, Structural geology and Regional geology.
Геодинамика, структурна геология и регионална геология

Mineral Resources.
Находища на минерални суровини

Geological heritage. Geoarcheology.
Геоложко наследство. Геоархеология

Environmental studies.
Проблеми на околната среда