ГЕОНАУКИ 2007
Сборник с разширени резюмета от Националната конференция с международно участие
Експресно издание (резюметата се публикуват на отговорността на авторите)

Редакционна колегия: ст.н.с. Йоцо Янев (главен редактор), ст.н.с. Елена Колева-Рeкалова, ст.н.с. Михаил Тарасов, ст.н.с. Радослав Наков, ст.н.с. I ст. Стефан Шанов
Секретар: ст.н.с. Евгения Тарасова
Технически редактор и компютърно оформление: Яна Цветанова
Коректор: Надежда Велинова

GEOSCENCES 2007
Proceedings of the National Conference with international participation
Express issue (the abstracts are publissed on the responsibility of the autors)

Editorial board: Yotzo Yanev (Editor-in-Chief), Elena Koleva-Rekalova,
Mihail Tarassov, Radoslav Nakov, Stefan Shanov
Secretary: Eugenia Tarassova
Technical and design editor: Yana Tzvetanova
Corrector: Nadezhda Velinova

© Издателство Българско геологическо дружество
Печатница на СУ „Св. Климент Охридски“
Формат 60х84/8
Печатни коли 16,75

ISSN 1313-2377


Националната конференция с международно участие “ГЕОНАУКИ 2007” се реализира с любезното съдействие на:

  • Balkan Mineral and Mining EAD
  • Евротест – Контрол АД
  • Melrose Resources plc
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Федерация на научно-техническите съюзи в България
  • Национален музей „Земята и хората“
  • Бондис ООД
  • Асарел Медет АД

ТИТУЛНА СТРАНИЦА
TITLE PAGE


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Geotectonic and structural geology.
Геотектоника и структурна геология

Sedimentology.
Седиментология

Mineralogy.
Минералогия

Petrology and geochemistry.
Петрология и геохимия

Mineral and energetic resources.
Минерални и енергийни ресурси

Cultural heritage, environment and natural hazards.
Културно наследство, околна среда и природни рискове

Geophysics.
Геофизика

Autor index.
Авторски индекс


КОРИЦИ
COVERS